TERMŐFÖLD MÁS CÉLÚ HASZNOSÍTÁSA (végleges más célú hasznosítás)

A Balaton-felvidéken található zártkertekben és részint a külterületeken tapasztalható területi igénybevétel – főként agroturizmus fejlesztés, “gazdasági épület” építése érdekében – erősödése indokolja, hogy alaposabban foglalkozzunk a termőföld (végleges) más célú hasznosításával.

Az alábbiakban a termőföld más célú hasznosítás (termelésből való kivonás, a kivetté nyilvánítás), azon belül is a végleges más célú hasznosítás lehetőségét, annak engedélyezésével kapcsolatos főbb szabályokat összegzem.

Első körben nézzük meg mi is az a termőföld?!?

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvtv.) alapján: termőföld az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az erdő, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben (Etv.) meghatározott erdőnek minősül.

Amennyiben egy termőföldön a termőföld eredeti hasznosításától eltérő tevékenységet kívánunk végezni, úgy ahhoz az ingatlanügyi hatóság előzetes engedélyére van szükségünk. Termőföldet elsősorban gyengébb minőségű termőföld igénybevételével lehet más célra hasznosítani. A más célú haszonosítás lehet időleges, vagy végleges jellegű. Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csupán időlegesen, vagy helyhez kötött igénybevétel céljával van lehetőségünk.

Abban az esetben, ha a más célra hasznosítani kívánt termőföld tulajdonjogának megszerzésétől számítottan az 5 év még nem telt el, és annak tulajdonosa a tulajdonszerzés alapjául szolgáló okiratban a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) 13. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot megtette, úgy a más célú hasznosítás csak és kizárólag a Földforgalmi tv.-ben meghatározott célokra engedélyezhető.

Termőföld végleges más célú hasznosításának minősülnek az alábbiak:

− a hasznosítási kötelezettségtől történő olyan eltérés, melynek eredményeként a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra véglegesen alkalmatlanná válik
− termőföld belterületbe vonása (kizárólag önkormányzatok terjeszthetik elő)
− az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó üzem-, majorfásítás, valamint az út, vasút és egyéb műszaki létesítmény tartozékát képező fásítás igénybevétele.

Az engedélyezési eljárást mindig a területileg illetékes ingatlanügyi hatóság folytatja le. A termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezését – az illetékességgel rendelkező ingatlanügyi hatóságnál – annak kell kérnie, aki a termőföldet más célra kívánja hasznosítani, ő pedig a terület ,,igénybevevője” lesz. Így tehát az igénybevevő személye nem minden esetben azonos az ingatlan tulajdonosával. A termőföld végleges más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni az ingatlanügyi hatóság felé, amennyiben a területigény meghaladja a 400 m2-t.


A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia, a Tfvtv. 12. § (1) bekezdésésében foglatak alapján:


• az igénybevevő ügyfél és/vagy a képviselőjének nevét, lakcímét vagy székhelyét,
• az igénybevevő ügyfél kifejezett kérelmét a hatóság döntésére (engedélyezésre)
• az érintett földrészlet/ek pontos megjelölését: település, fekvés, helyrajzi szám
• a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt
• a más célú hasznosítás célját, valamint a termőföld igénybevételére vonatkozó indokolást
(javaslom itt a jogszabályi hivatkozást is megjelölni)
• más célú hasznosítás fajtájának megjelölése
(végleges, vagy ideiglenes, ez esetben ennek tervezett időtartamát)
• kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél megvalósítása esetén a kisajátítás alapjául szolgáló,
törvényben meghatározott közérdekű cél megjelölését

A kérelemhez az alábbiakban felsoroltakat kell mellékelni aTfvtv. 12. § (2) bekezdése szerint:

• az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, 30 napnál nem régebbi hiteles szemlemásolatot, amelyen egyértelmű jelzéssel ábrázolni kell a más célú hasznosításra tervezett területet, valamint az ehhez tartozó területszámítást, kivéve, ha a kérelem kizárólag az érintett földrészlet, vagy földrészletek teljes területére vonatkozik;
• a talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi tervet (5 évnél nem lehet régebbi), ha a területigény a 400 m2-et meghaladja
• az engedély jogosultjának kötelezettségvállaló nyilatkozatát a járulékmentesség igénybevételéhez, mely szerint a 2 hektárt meg nem haladó nagyságú területen települési vagy megyei (fővárosi) szociális intézmény, egészségügyi, sportlétesítmény építése, temető létesítése, bővítése esetén az építményt a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napjától számított 15 évig rendeltetésszerűen csak az engedélyben meghatározott célra használja (akkor csatolandó, amennyiben fennáll)
• az eredeti állapot helyreállítását megalapozó talajvédelmi tervet a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő újrahasznosításhoz, valamint a termőföld eredeti állapotának helyreállításához, ha az érintett teljes terület a 400 m2-t, vagy vonalas létesítmények esetében az 500 métert meghaladja
• az illetékes hegyközség hozzájárulását, amennyiben a más célú hasznosítási kérelem borszőlő termőhelyi kataszterbe tartozó területet érint
• a Tfvtv. 10. § (4) bekezdése szerinti esetben a tulajdonszerzés alapjául szolgáló okirat másolatát
• a Tfvtv. 12. § (2) bekezdés g) pontja szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot (kivétel: kisajátítás, közérdekű cél)
• nyilatkozatot a földvédelmi járulék megfizetéséről, vagy a járulékmentesség igénybevételéhez.


A kérelemben – ha az adott ingatlan szempontjából az lényeges – meg kell jelölni a fentieken túlmenően továbbá annak a kormányrendeletnek a számát is, amely a kérelemben megjelölt termőföld végleges más célú hasznosításával járó tervezett építési beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított, vagy annak a kormányhatározatnak a számát, amely a kérelemben szereplő termőföldet beruházási célterületté nyilvánította.
Fontos, hogy említést tegyek arról is, hogy az ingatlanügyi hatóság termőföld más célú hasznosítását engedélyező végleges határozata hiányában a más hatóságok előtt folyamatban lévő termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési, jóváhagyási, vagy tudomásulvételi eljárást az adott eljáró hatóságnak fel kell függesztenie. (pl.: építési engedély sem adható ki, mindaddig, míg az igénybevevő nem rendelkezik a végleges más célú hasznosítás engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozattal). A termőföld végleges más célú hasznosítására kiadott engedély 4 évig hatályos, azon esetben, amennyiben ezidő alatt az engedély szerinti hasznosítás megkezdésére nem kerülne sor, úgy az engedély hatályát veszíti. Az igénybevétel megvalósulásáig a földrészlet az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban termőföldként szerepel.

A más célú hasznosítás engedélyezésének eljárási díja a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet alapján:

• 1 földrészlet esetén 30.000,- Ft
• 2-5 földrészlet esetén az első földrészlet után fizetendő 30.000,- Ft, és a további földrészletek után egyenként további 7.000,- Ft
• 6-25 földrészlet esetén az első 5 földrészlet után 58.000,- Ft, és a további földrészletek után egyenként további 2.000,-Ft
• 26 vagy annál több földrészlet esetén az első 25 földrészlet után 98.000,- Ft, és a további földrészletek után egyenként további 1.000,- Ft összegű díjat kell fizetni.
• más szakhatóságok értintettsége esetén további eljárási díjak megfizetésére irányuló kötelezettség is felmerülhet.
Az engedély kiadását követően, az igénybevevőnek kell majd bejelentenie a más célú hasznosítást engedélyező hatóságnál (ingatlanügyi hatóság) a más célú hasznosítás megkezdését, az első igénybevételt megelőzően legalább 8 nappal.

Amennyiben ilyen jellegű eljárásban érdekelt és nem kíván melléfogni, úgy forduljon hozzánk bizalommal!

dr. Egyed Zoltán ügyvéd


? +36209527777
? dr.egyed.zoltan@gmail.com
? 8220 Balatonalmádi, Baross G. út 27/A.
https://www.dregyedzoltan.hu/

Theme: Elation by Kaira.
Cape Town, South Africa