Ügyvédi tanácsadás – Jogi tanácsadás

Az ügyvéd által nyújtott jogi tanácsadás klasszikus és szinte kizárólagos ügyvédi tevékenység.

Ez azt jelenti, hogy rendszeresen és ellenérték fejében csak a törvényben meghatározott személyek, az ott meghatározott módon nyújthatják, azaz a látszattal ellentétben nem adhatnak ilyen jelleggel tanácsot az ingatlanjog területén az ingatlanközvetítők, a végrehajtási jog területén a magukat adósmentő szolgálatnak nevező pénzügyi vállalkozások, a társasági jog területén a székhelyszolgáltatást nyújtó cégek és képviselőik.

Az ügyvédi tevékenységről 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) értelmében az ügyvéd az ügyfél érdekeinek megfelelő joghatás kiváltására alkalmas akaratnyilatkozat megtételének előkészítésével, továbbá múltbeli, a jelenben fennálló vagy jövőbeli körülmények jogi értékelésével kapcsolatban az ügyfél számára véleményt adhat, illetve javaslatokat fogalmazhat meg, amelynek során:

  • az Alaptörvény, a jogszabályok, az Európai Unió kötelező erővel bíró jogi aktusai alapján alakítja ki a véleményét, illetve fogalmazza meg a javaslatait
  • ügyvéd a jogi tanácsadás során – ha a felek szigorúbb követelményt nem határoznak meg – az ügyfél által előadott tényeket teljes körűnek, pontosnak és valónak fogadja el (vagyis az előadottakért az ügyfél a felelős!)
  • az ügyvéd köteles az ügyfelet tájékoztatni az általa kialakított véleménnyel, illetve megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos esetleges jogi kockázatokról. Az ügyvédi tájékoztatásban szereplő kockázatok mérlegeléséért az ügyfél felelős.

Az Üttv. 29. § (1) bekezdése alapján: „A megbízási szerződést írásba kell foglalni, kivéve, ha az csak jogi tanácsadásra irányul”.

Az Üttv. 30. § (1) bekezdése szerint: „A felek – az e §-ban foglalt eltérésekkel – a megbízási díjban szabadon állapodnak meg.”

Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 6.6. pontja értelmében: „A tanácsadásért járó díjat a tanácsadás megkezdését megelőzően az ügyféllel közölni kell”.

Fentiekből következik, hogy mind az ügyfélnek a tényállítás tekintetében, mind pedig az ügyvédnek a jogi következtetések tekintetében jól elkülöníthető felelőssége származik, ezért az ilyen jellegű tevékenység gyakran szorosabb együttműködést feltételez a bonyolultabb tényállású ügyek tekintetében.

Praxisomban nem teljesen magától érthetődő az, hogy jogi tanácsadást nyújtok, mivel arra csak és kizárólag a szakterületeim körébe eső tényállások (ingatlanjog, végrehajtási jog, öröklési jog) mentén van lehetőség. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél megkeresésekor megkérdezem azt, hogy milyen jellegű problémára keresünk megoldást. Amennyiben a röviden vázolt probléma a szakterület körébe esik, úgy időpontot tudok adni a személyes találkozóra, a probléma jellegéből adódó kéréseim egyidejű közlésével egyidejűleg (kit és/vagy mit érdemes beszereznie az ügyfélnek, magával hoznia stb.). Nem ritka az, hogy már a tanácsadás előtt (!!!) annak eredményessége érdekében felkészülök a témakörből, felfrissítem az adott jogintézménnyel kapcsolatos ismereteimet, utána nézek a kommentár irodalomnak, korábbiakban közzétett bírósági döntéseket kutatok fel és tekintek át, avagy hatóságoknak teszek fel kérdéseket. Közel sem magától érthetődő tehát, hogy egy új ügyfél megkeresése esetén pusztán a tényelőadást követően rögtön, „csípőből” tudok válaszolni összetett kérdésekre, vagy az, hogy átolvassak és értelmezzek hosszabb terjedelmű iratokat.

Látható, hogy a jogi tanácsadás folyamata a következőképpen alakul(hat):

  1. Ügyféljelölt általi megkeresés, problémakör felvetés, elvi vállalás, időpont -, és vállalási feltételek egyeztetése
  2. Felkészülés (opcionális, tényállás függő)
  3. Személyes találkozó, konzultáció
  4. Ügyfél által rendelkezésre bocsátott nagyobb terjedelmű iratok áttekintése, értelmezése
  5. A megválaszolatlan kérdésekre történő válaszkeresés (jogszabálykutatás, szakirodalom megismerés, döntvény beszerzés stb.) + ügyfélnek történő beszámolás/referálás (írásban, telefonon, vagy személyesen).

A jogi tanácsadás nálam NEM ÓRADÍJAS szolgáltatás, ezért az ügyvédi díj az esetek szerteágazó jellege miatt függ: az adott ügytől, a probléma súlyától és a megoldhatóság széles körben történő ismertségétől vagy annak hiányától. Ez utóbbi alatt azt értem, hogy ha olyan témával keresnek meg a T. Ügyfelek, amelyet már korábban úttörő jelleggel és sok-sok erőfeszítés árán megoldottam és alkalmaztam és amelyet a saját kollégáim nem -, vagy nem olyan mélységben ismernek, gyakorolnak, nos akkor annak vállalási díjába mindezek a tényezők nyomatékkal fognak megjelenni. Így tehát – különösen – összetett, fajsúlyos öröklési – vagyontervezési, ingatlan (lakóingatlan, termőföld) vásárlási, ingatlanokkal kapcsolatos peres és peren kívüli -, valamint végrehajtási ügyekben érdemes hozzám fordulniuk!

Kérem a T. Érdeklődőket, hogy a leírtak alapján gondolják végig a hozzám fordulás módját, a vállalás és különösen annak eredményessége érdekében röviden, ugyanakkor rendszerezetten adják elő a megkereséskor a probléma/kérdésfelvetés lényegét, hisz csak így fogok tudni idő -, és az ügyet előbbre vívő támpontokat adni! Kérem, hogy a találkozóra az okmányaikat is magukkal hozni szíveskedjenek!

Ügyvállalás és megbízás (okiratszerkesztés, jogi képviselet stb.) esetén a közölt tanácsadási díjon túlmenően a megbízási díj 50 %-a válik esedékessé.

Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a jogi tanácsadásról kép -, videó -, illetőleg hanganyagot csak kifejezett és előzetes hozzájárulásom esetén van lehetősége rögzíteni, ennek megszegése esetére ügyfél 300.000,- Ft összegű sérelemdíj megfizetésére vállal kötelezettséget!

Tekintettel a jelenlegi egyszemélyes működésre felhívom szíves figyelmüket arra is, hogy ügyvédi/jogi tanácsadásra korlátozott számban, módon és időben van lehetőség, a honlapon feltüntetett aktuális ügyfélfogadási rend szerint!

dr. Egyed Zoltán ügyvéd

Theme: Elation by Kaira.
Cape Town, South Africa