Házastársi szerződések

A házastársi szerződések 3 fajtáját különböztethetjük meg.

Tipikusan – de nem kizárólagosan – a házasság előtt -, a házasság idejére jön létre a házassági vagyonjogi szerződés.

Ha a házastársak kötnek házassági vagyonjogi szerződést, maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert, amelyet a házassági vagyonközösség helyett a szerződésben meghatározott időponttól életközösségük időtartama alatt a vagyoni viszonyaikra alkalmazni kell. A felek a házassági vagyonjogi szerződésben vagyonuk meghatározott részei tekintetében különböző vagyonjogi rendszereket köthetnek ki, és eltérhetnek a törvényes vagy a választott vagyonjogi rendszerek szabályaitól is, ha az eltérést e törvény nem tiltja [Ptk. 4:63. § (1)–(2) bek.]. Teljes szerződési szabadsága van tehát a házasfeleknek nem csak a vagyonjogi rendszerek választása, kizárása tekintetében, hanem a törvényben szabályozott bármely rendszertől való eltérés lehetősége is adott.

Házassági vagyonjogi szerződést a házasulók vagy a házastársak csak személyesen köthetnek közokirati vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirati formában [Ptk. 4:65. § (1) bek.].

A jogalkotó a közszerzeményi és a vagyonelkülönítő rendszert szabályozza, mint amit a házasfelek a törvényes vagyonjogi rendszer mellett vagy helyett választhatnak.

A házassági vagyonjogi szerződésekkel kapcsolatban fontos jogi tény, hogy harmadik személyekkel szemben akkor hatályosak, ha a szerződést a házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába bevezették, vagy ha a házastársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett [Ptk. 4:65. § (2) bek.]

Gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a házastársi életközösség fennállása alatt szerzett ingatlanvagyon csak az egyik házastárs nevére kerül az ingatlan-nyilvántartásban, holott azt a házastársak is közösnek tekintik, avagy valamelyik házastárs olyan különvagyonhoz jut, amelynél fogva azt a közös ingatlanra költi, illetőleg a közös hiteltartozást (vég)törleszti, amelynél fogva az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdoni hányad arányok megváltoznak és ezeknek a valósághoz történő igazítását szorgalmazza a különvagyont felhasználó házastárs. Az ilyen jellegű szerződéseket nevezzük házastársi közös vagyont -, házastársi különvagyont elismerő szerződésnek, amelyeket már a vagyonközösség fennállása alatt köthetnek a felek.

A harmadik csoportba a házastársi vagyonközösséget megszüntető szerződések tartoznak, amelyek a életközösség megszűnését követően bírósági polgári peres eljárás nélkül rendezhetik a házastársak vagyoni osztozkodását.

Mindhárom szerződéstípus közös jellemzője, hogy:

  • házasulók, házastársak vagy volt házastársak köthetik meg
  • ingatlan tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányulóan ügyvéd vagy közjegyző általi közreműködéssel
  • szerződő feleknek nagyfokú autonómiája van, a szerződési szabadságot csak részben kötik meg kötelező szabályok
  • az állam illetékmentesség biztosításával ösztönzi a házastársakat a peres eljárások lehetőség szerinti elkerülésére.

Házastársi szerződésekkel kapcsolatban – konzultációt és megbízást követően – szívesen vállalunk teljes körű ügyintézést!

dr. Egyed Zoltán ügyvéd